Договір садочку «ЄО»

Договір
​про надання освітніх послуг

№________                                                                                             «____«_____________2013р.

ТОВ « Дитячий садок « Європейська освіта»  в особі директора Калєнцової Наталії Ігорівни, яка діє на підставі статуту , далі –ВИКОНАВЕЦЬ,та

Громадянин (ка)___________________________________________________________________,

паспорт___________________________________________________________________________

виданий__________________________________________________________________________

від __________________________, що мешкає__________________________________________

моб. тел.___________________________ дом. тел._______________________________________

( Підписання цього договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень  згідно ч. 2 ст. 642 ГК України).

далі — ЗАМОВНИК, далі — СТОРОНИ уклали цей договір про таке

1.Предмет договору.

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу у сфері дошкільної освіти, протягом _______місяців.  Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг та Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

2. Обов'язки та права Виконавця.

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти у "Групі повного дня" яка працює  з 8.00 до 19.00 годин.

2.1.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

2.1.3. Інформувати Замовника про правила та умови здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг ТОВ «Дитячий садок «Європейська освіта », вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.1.5.Забезпечити навчання дитини у приміщенні, що відповідає санітарно-технічним вимогам та правилам пожежної безпеки.

2.1.6. Здійснювати навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

2.1.7. Зберегти місце за дитиною у випадку її захворювання або санаторно-курортного лікування за умови своєчасного внесення плати за надання освітньої послуги.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Самостійно добирати навчальні програми, посібники, методики навчання та виховання.

2.2.2. Вимагати у Замовника документи, що є необхідними для укладання та виконання цього договору, а саме:

— копію свідоцтва про народження дитини;

— медичну довідку (епід. оточення);

— медичну картку дитини;

— копії паспортних даних та ідентифікаційного номера батьків (осіб, що їх замінюють);

— заяву батьків (осіб, що їх замінюють).

2.2.3. Вимагати дотримання Замовником Правил та умов здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг в ТОВ «Дитячий садок «Європейська освіта», а саме:

А) Правила відвідування, поводження і безпеки в ТОВ «Дитячий садок «Європейська освіта»;

Б) Замовник послуг, їх довірені особи, діти та інші відвідувачі сторони Замовника повинні неухильно виконувати всі вказівки персоналу Виконавця освітніх послуг.

В) Дитина при відвідуванні  ТОВ «Дитячий садок «Європейська освіта» повинна бути в охайному вигляді а саме:

— чисто вимита і причесана;

— у чистому одязі і взутті і одягнена по сезону;

— з носовою хусткою;

— повинна мати спортивну (хореографічну) форму для занять гімнастикою та хореографією;

— повинна мати змінне взуття;

— особи, яким дозволено відвідувати заняття повинні мати змінне взуття;

Г) Необхідно вийняти з кишень одягу будь-які тверді і гострі предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інші коштовні речі.

Д) Перед прибуттям дитини до закладу перевірити і зав'язати шнурки, перевірити, щоб ніякі інші частини одягу (шарф, пояс, волосся і т.п.) не могли зачепитись за щось і призвести до небезпечних ситуацій.

2.2.4. Вносити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення родинного виховання.

2.2.5. Розірвати даний договір за умови невиконання обов'язків Замовником та невчасного внесення оплати, попередньо повідомив Замовника за 5 (п’ять) календарних днів.

3. Обов'язки та права Замовника.

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

3.1.2. Виконувати вимоги цього Договору, рекомендації педагога, дотримуватися Правил та умов здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг ТОВ «Дитячий садок

«Європейська освіта».

3.1.3. Особисто приводити та забирати дитину у педагога.

3.1.4. Не допускати випадків відсутності дитини на заняттях без поважних причин.

3.1.5. Інформувати про причини відсутності дитини протягом першого дня відсутності.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Ознайомитися з Правилами та умовами здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг ТОВ «Дитячий садок «Європейська освіта».

3.2.2.Розірвати даний договір за згодою сторін, або згідно Законодавства України.

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків.

4.1.1. Замовник вносить плату повністю до 20 (двадцятого) числа поточного місяця за наступний місяць. Оплата, внесена Замовником  за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем освітніх послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку Замовника послуг — не повертається.

4.1.2. За несвоєчасно внесену платню нараховується пеня у розмірі 1 ( одного ) % за кожний прострочений день.

4.1.3. Оплата за надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти становить 5500 гривень на місяць у 2018- 2019 роках.

4.1.8. Оплачуються у розмірі 100% від вартості послуг;

— канікули (з 28.12 по 7.01), святкові дні (7, 8 березня, Пасха, травневі світа);

— карантин;

— заняття, які дитина не відвідувала по причині Замовника (наприклад, за сімейними обставинами та інше) або за погодними умовами.

4.1.9. Виконавець залишає за собою право змінювати розмір вартості послуг в межах 20% протягом року.

5. Відповідальність сторін.

5.1. Замовник послуг згоден з тим, що Надавач освітніх послуг не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Замовника, внаслідок порушенням ним, або будь-якою третьою особою, правил і умов даного Договору.

5.2. Виконавець освітніх послуг несе відповідальність перед Замовником послуг тільки у розмірі суми оплати за один місяць, документально підтвердженої, зокрема, чеком, квитанцією про банківський переказ або прибутковим ордером.

5.3.Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за збитки Замовника послуг, що виникли в результаті: невірного заповнення Заяви на освітні послуги, порушення Замовником послуг встановленого порядку користування і експлуатації обладнання та поведінки, та відмови в обслуговуванні Замовника.

5.4. Виконавець освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі, та в Законах України про дошкільну та позашкільну освіту.

5.5.Замовник послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Анкеті і Заяві на освітні послуги. У випадку якщо Замовник послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Виконавець освітніх послуг не відповідає за збитки Замовника послуг, понесені в результаті відмови здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника послуг.

5.6.В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

5.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

5.8. У випадку порушення Замовником послуг умов цього Договору Виконавець освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі .

5.9.За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Виконавець освітніх послуг залишає за собою право або не допустити дитину Замовника послуг до відвідування занять , або заборонити входити на територію ТОВ «Дитячий садок «Європейська освіта» , особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, такому Замовнику послуг не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Замовнику і його довіреним особам приймає керівництво Виконавця освітніх послуг. Рішення якого є остаточним.

5.10. Відповідальність за пошкоджене майно дітьми, яке знаходиться в приміщенні навчального закладу, несуть батьки, та зобов’язуються відшкодовувати завдані збитки.

6. Припинення договору.

6.1. Дія договору припиняється:

— за згодою сторін;

— якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін договору.

7. Прикінцеві положення.

7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до «____»_______________201__р.

7.2. Зміни та доповнення можуть вноситися у письмовому виді у формі додатку до договору.

7.3. Виконавець освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Виконавця освітніх послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

7.4.При внесенні Виконавцем освітніх послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником послуг, Виконавець освітніх послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті  Виконавця освітніх послуг не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.

8. Реквізити сторін:

Виконавець                                                                                               Замовник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю»Дитячий садок»Європейська освіта»

Код ЄДРПОУ 38258600

Юридична адреса 03190 м.Київ,вул.Салютна,42/46

п.р.26001060836108 Філія «Розрахунковий центр»ПАТ КБ «Приватбанк» м.Київ МФО 320649

Має пільгу по  податку на прибуток    п.154.7 ст.154 р.3 ПКУ ПІЛЬГА

Неплатник ПДВ

Телефон.361-53-07.

 

 

 

Директор ______________________ Калєнцова Н. І.

М.П.

 

__________________________________________________

(П.І.Б. батьків, або осіб, які їх замінюють)

_________________________________________________

(місце проживання, адреса)

_________________________________________________

_________________________________________________

(паспортні дані (серія, номер паспорта та ким і коли видвний)

_________________________________________________

_________________________________________________

(мобільний та домашній телефони)

_________________________________________________

(підпис, дата)

 

- Директор гімназії «Європейська освіта» Сотело-Рамірес В.В. -